CIPC Home Page
 Start Here...
 Enterprise Enquiry
Enterprise Name:

Enterprise number:
//
 Name Search
Enter the enterprise name you wish to search for...
Search Operators

       Logged in as:
 
  
 
 
 
 
Tswana Version | English Version | Afrikaans Version
Ama-Trade Marks

Yini i-Trade Mark?

I-Trade Mark igama le-brand, isiqubulo noma uphawu. Ichaza imisebenzi noma impahla yomuntu futhi iyahlule empahleni nemisebenzi yomunye. Izibonelo zifaka:

 • Igama le-Brand:
 • Isiqubulo:
 • Uphawu:
 • Isimo esithile:
 • COCA COLA, AQUAFRESH
  "Yonke into ilokhu ihamba kahle Toyota"
  Uphawu lwe-Nike, noma uM ka-McDonalds
  Ibhodlela le-Coca Cola

  Ngakho igama le-brand igama noma amagama ahlangene (e.g. Kentucky Fried Chicken). Isiqubulo amagama aqoqelwe ndawonye noma umusho kanti uphawu isithombe esithile noma i-symbol. Konke lokhu kuveza ukuzidalula okwehlukile emakethe. Kungasetshenziswa emikhiqizweni nasemisebenzini.

  Uma i-trade mark (igama le-brand, isiqubulo noma uphawu) seyibhalisiwe, akekho omunye ongayisebenzisa le-trade-mark, noma ecishe ifane nayo. Uma lokhu kwenzeka kungagcina sekuthathwa isinyathelo somthetho.

  Kufanele Yini Ukuba I-Trade Mark Ibhaliswe?

  I-trade mark ingavikelwa kuphela njengoba injalo ngaphansi koMthetho uma ibhalisiwe. Ama-trade marks angabhalisiwe angavikelwa ngaphansi komthetho ongabhaliwe. Ukubhalisa kwenza kutholakale isitifiketi esisemthethweni, esivumela umnikazi we-trade mark ebhalisiwe ilungelo elehlukile lokuwusebenzisa umaka.

  U-CIPRO uphethe Uhlu Lokubhalisa Ama-Trade Marks okuyirekhodi lawo wonke ama-trade marks afakelwe izicelo ngokusemthethweni futhi abhaliswa eRiphabhulikhi YaseNingizimu Afrika.

  Ihlala Isikhathi Esingakanani I-Trade Mark?

  I-trade mark ebhalisiwe ingavikelwa ingunaphakade, kuphela uma ivuselelwa emva kweminyaka eyishumi ngokukhokha imali yokuvuselela.


  Terms and Conditions
  and Privacy Statement Copyright © CIPC 2011