CIPC Home Page
 Start Here...
 Enterprise Enquiry
Enterprise Name:

Enterprise number:
//
 Name Search
Enter the enterprise name you wish to search for...
Search Operators

       Logged in as:
 
  
 
 
 
 
Zulu Version | English Version | Afrikaans Version
Matshwao a kgwebo

Letshwao la kgwebo ke eng?

Letshwao la Kgwebo ke letshwaokgwebo, tsekedi(slogan) kgotsa sesupo. Le tlhaola ditirelo kgotsa dithoto tsa motho mongwe mme le di tlhaola go tswa go dithoto le ditirelo tsa yo mongwe. Dikao di akaretsa:

 • Letshwaokgwebo:
 • Tsekedi:
 • Sesupo:
 • Popego e e rileng:
 • COCA COLA, AQUAFRESH
  "Everything keeps going right Toyota"
  Sesupo sa Nike, "M"wa McDonalds
  Lebotlolo la Coca Cola

  Ka jalo letshwaokgwebo ke lefoko kgotsa mafoko a a kopantsweng (sekao Kentucky Fried Chicken). Tsekedi ke polelo e khutshwane mme sesupo ke setshwantsho se se kgethegileng kgotsa sekai. Tsona di neelana ka boitshupo mo lefelong la mmaraka.Di ka neelana ka dikumo mmogo le ditirelo.

  Fa letshwao la kgwebo (letshwaokgwebo, tsekedi, kgotsa sesupo) le kwadisitswe, ga go ope yo o ka dirisang letshwao le la kgwebo,kgotsa lengwe le le batlileng le tshwana le lona. Fa se se diragala, go tsewa dikgato tsa semolao. 

  A letshwao la kgwebo le tshwanetse go Kwadiswa?

  Letshwao la kgwebo le ka sireletswa jalo ka fa tlase ga Molao fa le Kwadisitswe. Matshwao a kgwebo a a sa kwadiswang a ka sireletswa go ya ka molao wa tlwaelo. Dikgato tsa kwadiso di tlisa sethifikeithi sa kwadiso seo se nang le boemo ba semolao, bo bo letlang mong wa letshwaokgwebo le le kwadisitsweng go nna le ditshiamelo tse di kgethegileng go dirisa letshwao leo.

  CIPRO e laola Rejisetara ya Matshwao a kgwebo eo e leng rekoto ya matshwao kgwebo otlhe a a setseng a dirisiditswe mme a kwadisitswe mo Rephaboliking ya Aforika Borwa.

  Letshwao la kgwebo le ka diriswa nako e e kana kang?

  Letshwao la kgwebo le le kwadisitsweng le ka sirelediwa botshelo jwa lona jotlhe. Le ntšhafadiwa dingwaga dingwe le dingwe di le lesome morago ga go duelwa ga madi a ntšhafatso.


  Terms and Conditions
  and Privacy Statement Copyright © CIPC 2011